BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH MTV KTCTTL BẮC HƯNG HẢI Độc lập - Tự do -Hạnh phúc
-------------------- ------------o0o------------

BẢNG CHI TIẾT THÔNG TIN, DỮ LIỆU VẬN HÀNH HỆ THỐNG THUỶ LỢI BẮC HƯNG HẢI

   Từ ngày: đến ngày: THỐNG KÊ>>

Từ ngày 01/6 đến ngày 10/7: Thời kỳ cấp nước làm đất, gieo mạ vụ Mùa

-  Điều tiết, giữ mực nước hạ lưu cống Xuân Quan: từ +2,00m đến 2,40m;

-  Điều tiết, giữ mực nước thượng lưu cống Kênh Cầu: từ +1,80m đến +2,20m;

-  Điều tiết, giữ mực nước thượng lưu cống Bá Thủy: từ +1,40m đến +1,80m;

-  Điều tiết, giữ mực nước thượng lưu cống Neo: từ +1,30m đến +1,70m;

-  Điều tiết, giữ mực nước thượng lưu cống Cầu Xe, An Thổ: từ +0,90m đến +1,10m hoặc gạn tháo; ÷

-  Âu thuyền Cầu Cất: Phục vụ giao thông thủy hoặc kết hợp lấy nước ngược;

-  Trong điều kiện cho phép có thể rút nước, thay nước không quá 4 lần, mỗi lần không quá 2 ngày để giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước.