Tên văn bản, tài liệu Kích thước Chức năng
- BẢN ĐỒ HỆ THỐNG BẮC HƯNG HẢI (JPG file) 3.3MB
- Kế hoạch điều hành chống hạn vụ chiêm xuân 2014 23 KB
- Luật đê điều 2006 297.88 KB
- Pháp lệnh phòng chống lụt bão 1993 245.34 KB
- Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi năm 2001 192.45 KB
- TCVN-8412-2010-Hướng dẫn lập qui trình vận hành hệ thống công trình thủy lợi 223.68 KB
- Luật phòng chống thiên tai 33/2013/QH13 (Ban hành 19/06/2013) 2,53 MB
- TT 21/2011/TT- BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực 260.83 KB
- TT số 45/2009/TT-BNNPTNT hướng dẫn lập và phê duyệt phương án bảo vệ công trình thuỷ lợi 280.96 KB
- Số 55/2004/QĐ-BNN quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 337.87 KB