BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH MTV KTCTTL BẮC HƯNG HẢI Độc lập - Tự do -Hạnh phúc
-------------------- ------------o0o------------

BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN, DỮ LIỆU VẬN HÀNH HỆ THỐNG THUỶ LỢI BẮC HƯNG HẢI

   Từ ngày: đến ngày: THỐNG Kʊ

STT Tên hệ thống 20/0719/0718/0717/0716/07
T7, 20/07/2024 15:27:13T6, 20/07/2024 15:27:13T5, 20/07/2024 15:27:13T4, 20/07/2024 15:27:13T3, 20/07/2024 15:27:13
19h13h7h1h19h13h7h1h19h13h7h1h19h13h7h1h19h13h7h1h
1 Thông tin dự báo thời tiết Khí tượng thủy văn from www.nchmf.gov.vn
1.4 Trang dự báo thời tiết Xem: www.nchmf.gov.vn/‎

----------------------------------------
2 Trạm Xuân quan Báo Đáp (ô Chương 0986386528)
2.1 Xuân Quan MN thượng lưu (cm)522513515511499485484483478460456445428404391382381380387387
MN hạ lưu (cm)320317310309307304302300296288273265262259257253251248244240
Lượng mưa (mm)600000302018ly02ly0600070
Điều hành00ĐK000Đk000ĐK000Dk000ĐK0
Hoạt động00ĐK000Đk000ĐK000Dk000ĐK0
2.2 Báo Đáp MN thượng lưu (cm)320317310309307304302300296288273265262259256253250247243240
MN hạ lưu (cm)192193187187184183187187180173153129123126130128126128133130
Điều hành00ĐK000Đk000ĐK000Dk000ĐK0
Hoạt động00ĐK000Đk000ĐK000Dk000ĐK0
3 Trạm Điện Biên (ô Lâm 0903296388)
3.1 Kênh Cầu MN thượng lưu (cm)188189185186181181184183175166145127120121125125123123127125
MN hạ lưu (cm)186187184185180179182181174165144126119120124125122122126124
Lượng mưa (mm)2301020300037020400070
Điều hành00MT00MTMT00MTMT00MT000MT0
Hoạt động00MT00MTMT00MTMT00MT000MT0
3.2 Đồng Than Điều hành----MT--------MT----MTMT----MT------MT--
Hoạt động----MT--------MT----MTMT----MT------MT--
3.3 Lạc Cầu Điều hành----MT--------MT----MTMT----MT------MT--
Hoạt động----MT--------MT----MTMT----MT------MT--
3.4 Âu Lực Điền MN thượng lưu (cm)178179179180175171175174168158137122114118118119120121123122
MN hạ lưu (cm)186186187186179176180179174165141126118122123123120121123122
Điều hành00MT000MT00MT00MT000MT0
Hoạt động00MT000MT00MT00MT000MT0
4 Trạm Sông Sặt (ô Kiện 0987542557)
4.1 Cống Tranh MN thượng lưu (cm)174170176181173163164166155138125123117109111118116109109114
MN hạ lưu (cm)167162170176166155157159150132120118112104106113111105103107
Lượng mưa (mm)170010120100020340.50100070
Điều hành00MTMT00MTMT00MT00MT00MT0
Hoạt động00MTMT00MTMT00MT00MT00MT0
4.2 Bá Thủy MN thượng lưu (cm)163146155169161138142151140117108118114101098111114105102110
MN hạ lưu (cm)16114415516815813614014913811510711211009809711011210010108
Lượng mưa (mm)110008020000280002000020
Điều hành00MT00MT00MT00MTMT00MT0
Hoạt động00MT00MT00MT00MTMT00MT0
4.3 Âu Cầu Cất MN thượng lưu (cm)160146157170156135143152137114111118112099100114111101102108
MN hạ lưu (cm)248163136176227166118148193167093114162154083100135133101108
Điều hành00DK0DK00DK00DK0DK0
Hoạt động00DK0DK00DK00DK0DK0
5 Trạm Neo - Mi Động (ô Châu 0982893198)
5.1 Cống Neo MN thượng lưu (cm)160140142159160137128139137118098104108098086098109100090096
MN hạ lưu (cm)158138140157159136127138136116097103108097085097108099089095
Lượng mưa (mm)12,501,001001900045,001,009.001.000,30
Điều hành00MT; 11h30: dự báo áp thấp nhiệt đớiMT00MT000MT00MTMTMT00MT0
Hoạt động00MTMT00MT000MT00MTMTMT00MT0
5.2 TB Mi Động --------0--0--0--0------0--0--0--
--------0--0--0--0------0--0--0--
Lượng mưa (mm)--------10--19--02--62------21--9--30--
Vận hành b.tiêu (số máy)--------0--0--0--0------0--0--0--
6 Trạm Cầu Xe- AN Thổ (ô Tuấn 0912375205)
6.1 Cầu Xe MN thượng lưu (cm)159132071114160130064091135112058068109098060061109098079082
MN hạ lưu (cm)220158068112195170062089165169056066138155058059108123078080
Lượng mưa (mm)00380220303200150003
Điều hành00GT: 11h30 phòng chống áp thấp nhiệt đới 0GT000GTGT0GTGT00GT
Hoạt động00M:0h-0M:0h-10h; M: 21h-24h000M: 0h-8h; M21-24hM: 0h-8h0M: 0h-8h; 20h-24hM: 0h-9h; 19h-24h00M: 0h-9h; 19h-24h
Độ mặn (giờ : o/oo)007h:0,007h;0,00007h:0.0007h:0.00007h:0.0
Chân triều (giờ : Zchân)00006h:0610005h:041005h:0430004h:070
Đỉnh triều (giờ : Zđỉnh)000016h:21500015h: 1930015h:16200015h:128
6.2 An Thổ MN thượng lưu (cm)158128078123158127062092133110057065108096057060108097075081
MN hạ lưu (cm)218168075120203172060089178168062063137154059059107122078079
Lượng mưa (mm)00020230404700160020
Điều hành00GT; 11h30: Phòng,chống áp thấp nhiệt đới0GT000GT00GT00GTGT
Hoạt động00M:0h-10h0M:0h-9h;M:21h-24h000M:0h-6h ; M:21h-24h00M:0h-6h; 21h - 24h00M:0h-5h M:18h-24hM:0h- 11h; M: 19h - 24h
Độ mặn (giờ : o/oo)007h:0,207h:0,10007h: 0.1007h:0,1007h: 0.10
Chân triều (giờ : Zchân)00007h:0600005h: 041005h:044004h: 0710
Đỉnh triều (giờ : Zđỉnh)000016h:22100017h:1970016h: 1630015:1270

Nơi nhận: CHỦ TỊCH CÔNG TY
   - Chủ tịch Công ty (để báo cáo); (Đã ký)
   - Kiểm soát viên (để phối hợp);
   - Ban giám đốc (để chỉ đạo);
   - Các Phòng, Trạm, Xí nghiệp (để thực hiện);
   - Lưu VT.
Trịnh Thế Trường