Thông tin dự báo thời tiết Khí tượng thủy văn from www.nchmf.gov.vn

Trạm Xuân quan Báo Đáp (ô Chương 0986386528)

Trạm Điện Biên (ô Lâm 0903296388)

Trạm Sông Sặt (ô Kiện 0987542557)

Trạm Neo - Mi Động (ô Châu 0982893198)

Trạm Cầu Xe- AN Thổ (ô Tuấn 0912375205)