BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH MTV KTCTTL BẮC HƯNG HẢI Độc lập - Tự do -Hạnh phúc
-------------------- ------------o0o------------

BẢNG CHI TIẾT THÔNG TIN, DỮ LIỆU VẬN HÀNH HỆ THỐNG THUỶ LỢI BẮC HƯNG HẢI

   Từ ngày: đến ngày: THỐNG KÊ>>

Từ ngày 11/7 đến ngày 28/10: Cấp nước tưới dưỡng vụ Mùa

-  Điều tiết, giữ mực nước hạ lưu cống Xuân Quan: từ +1,80m đến 2,20m;

-  Điều tiết, giữ mực nước thượng lưu cống Kênh Cầu: từ +1,60m đến +2,00m;

-  Điều tiết, giữ mực nước thượng lưu cống Bá Thủy: từ +1,20m đến +1,50m;

-  Điều tiết, giữ mực nước thượng lưu cống Neo: từ +1,10m đến +1,40m;

-  Điều tiết, giữ mực nước thượng lưu cống Cầu Xe, An Thổ: từ +0,80m đến +1,00m hoặc gạn tháo;

-  Âu thuyền Cầu Cất: Phục vụ giao thông thủy hoặc kết hợp lấy nước ngược.